Vedtægter

Vedtægter for Auktionslederforeningen

 

 • 1

Foreningens navn er ”AUKTIONSLEDERFORENINGEN”, og dens formål er at varetage medlemmernes faglige interesser som auktionsledere.

 • 2

Som medlemmer kan optages alle auktionsledere i Danmark.

Tidligere auktionsledere, der anmoder derom, kan optages som passive medlemmer. Disse medlemmer er kontingentfrie, men kan deltage i foreningens generalforsamling uden stemmeret.

Ansøgning om medlemskab skal være skriftlig og stiles til formanden.

 • 3

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det kommende år og fastsættes gradueret således at der fastsættes et kontingent for auktionsledere med faste auktionslokaler og et for auktionsledere uden faste lokaler og for auktionsledere, der kun afholder forstrandsauktioner.

Derudover fastsættes på generalforsamlingen præmie for den af foreningen tegnede kollektive forsikring. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 • 4

Indmeldelse i og udtrædelse af foreningen sker ved henvendelse til formanden. Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig meddelelse med mindst 3 måneders varsel til et års udgang.

Eksklusion kan ske administrativt, hvis kontingent trods rykker ikke betales senest 21 dage efter medlemmets modtagelse af rykkeren.

Hvis et medlem modarbejder foreningens interesser eller i øvrigt hvis generalforsamlingen finder det påkrævet, kan medlemmet ekskluderes af generalforsamlingen med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af afgivne stemmer. Det pågældende medlem har ikke stemmeret under denne afstemning. Punktet om eksklusion skal fremgå af den udsendte dagsorden.

 • 5

Bestyrelsen består af 1 formand og 2-4 medlemmer, der hvert år vælges af den ordinære generalforsamling, idet genvalg kan finde sted. Formanden vælges direkte hvorefter de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges.

Ved bestyrelsesvalg bør en bred geografisk dækning tilgodeses

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og fordeler i øvrigt forretningerne imellem sig.

Posterne som bestyrelsesmedlemmer honoreres i henhold til de budgetter, som vedtages af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmernes transportudgifter til fremmøde på bestyrelsesmøderne refunderes efter regning.

 • 6

På den ordinære generalforsamling vælges hvert år en revisor, der kan genvælges.

 

 

 • 7

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.

Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling sker ved udsendelse af brev eller e-mail til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

 • 8

På den ordinære generalforsamling foretages:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det siden sidste generalforsamling passerede.
 3. Regnskabet for det seneste regnskabsår med revisionspåtegning forelægges til godkendelse.
 4. Budget for det kommende regnskabsår forelægges til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Formanden vælges.
 7. Bestyrelsen vælges.
 8. Revisor vælges.
 9. Valg af mødested for næste års generalforsamling.
 10. Eventuelt.
 • 9

Ekstraordinær generalforsamling afholdes:

 1. Når det forlanges af bestyrelsen eller
 2. Når mindst 1⁄4 af foreningens medlemmer skriftligt fordrer det.
 • 10

Generalforsamlingen har højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den tager beslutning ved simpel stemmeflerhed. På generalforsamlingen kan stemmes ved fuldmagt til et medlem, dog kan intet medlem repræsentere mere end 3 stemmer inklusive sin egen. Stemmeret har medlemmer, som ikke er i restance med kontingentbetaling.

Det kræves dog til forandring af vedtægterne, at dette vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og til foreningens opløsning endvidere at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen ved den pågældende afstemning. Er dette ikke tilfældet, træffes den endelige beslutning om foreningens opløsning på en senest 2 måneder derefter afholdt ny generalforsamling med samme kvalificerede stemmetal, men uanset det repræsenterede medlemstal.

 

 • 11

Foreningen tegnes af formanden sammen med et medlem af bestyrelsen eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

I daglige anliggender tegnes foreningen af formanden alene. Der kan gives kassereren fuldmagt til foreningens konti

 

 

 • 12

I tilfælde af foreningens ophævelse træffer den afsluttende generalforsamling bestemmelse om anvendelse af foreningens midler.

—————–

Således vedtaget på generalforsamlingen den 9. juni 2023

_____________________________________

Søren Brusgaard, dirigent.