Bliv medlem

Alle af Justitsministeriet beskikkede auktionsledere og tidligere auktionsledere kan anmode om optagelse i Auktionslederforeningen.

Indmeldelse:
Anmodning om indmeldelse i Auktionslederforeningen skal ske til den til enhver tid værende formand og/eller kasserer – bilagt kopi af skrivelse fra Justitsministeriet hvoraf beskikkelsen fremgår.

Kontingent:
Kontingentet er fastsat jf. vedtægters § 3 og udgør 7.000 kr. årligt for auktionsledere med fast auktionslokale og 2.000 kr. årligt for auktionsledere uden fast auktionslokale.

Forsikringspræmie:
Forsikringspræmien udgør årligt 800 kr. pr. retskreds.

Procedure ved indmeldelse:

Efter anmodning fremsendes en indmeldelsesbekræftelse fra Auktionslederforeningen med en opkrævning af kontingent og forsikringspræmie forholdsmæssigt for den resterende del af året. Kvittering for betaling heraf er dokumentation for opnået medlemskab og kan benyttes for udlevering af beskikkelsen i fogedretten i den retskreds beskikkelsen vedrører.

Sammen med indmeldelsesbekræftelsen sendes kopi af seneste vedtægter for Auktionslederforeningens samt kopi af forsikringspolice fra Dansk Kaution – policenummer K.10256 5024970, som visse fogedretten spørger til.

Undervejs i medlemskabet:
Medlemmet er forpligtet til at holde Auktionslederforeningen orienteret ved adresseændring herunder ændring af mailadresser m.v.

Udmeldelse:
Udmeldelse af Auktionslederforeningen kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel jf. vedtægternes § 4.

Fogedens tilsyn med auktionsledere